top of page

Dostawa i zwroty


Zasady dostaw i zwrotów zawarte w regulaminie sklepu.  Podstrona określa zasady sprzedaży wyrobów oferowanych przez sklep istniejący pod adresem www.metafor.pl należący do firmy Metafor Wojciech Mierzwa z siedzibą w 81-578, Gdynia przy ul. Władysława Wagnera 12/24, prowadzącej działalność m.in z zakresu produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych oraz świadczenia usług projektowania specjalistycznego.

Firma posiada numer REGON: 260767881  oraz numer NIP: 6642131882 (VAT UE: PL6642131882)

 


DOSTAWA

1. Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. czyli potwierdzenia złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów.

2. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

3. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.

4. Terminy dostawy towaru są następujące:
a) Kurier na terytorium Polski – max. do 21 dni roboczych;
b) Kurier poza granicami Polski na terytorium Unii Europejskiej – max. 34 dni roboczych;
c) Kurier poza terytorium Unii Europejskiej – ustalane indywidualnie.

5. Koszty dostawy towaru na terenie UE ponosi Kupujący chyba, że promocja stanowi inaczej. 
6. Koszty dostawy towaru po za terenem UE ponosi kupujący.

7. Koszt dostawy jest obliczany i wyświetlany podczas składania zamówienia i jest przypisany dla kupowanego produktu.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy / Kuriera

2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.

4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§ 7
ZWROTY i REKLAMACYJNE

1. Prawa i obowiązku Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy korzystając z poczty elektronicznej i wysyłając takie zgłoszenie na adres wo.mierzwa@metafor.pl

3. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dot. towaru bez widocznych uszkodzeń wynikających z użytkowania i towaru bez zmian poczynionych w drodze użytkowania.

4. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji.

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: ul. Władysława Wagnera 12/24, 81-578 Gdynia, Metafor Wojciech Mierzwa. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: wo.mierzwa@metafor.pl.

6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

8. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.

10. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności pomniejszone o koszt transportu.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.

15. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą lub kurierem. Wskazane nie wyklucza obowiązku Zamawiającego do odesłania towaru prawidłowo zabezpieczonego przez zniszczeniem.

16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

17. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

18. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną Fakturę VAT lub drogą elektroniczną przesłać dowód zakupu.

19. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

20. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

21. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz warunków dostawy i zwrotów.

Zadzwoń

+48 535 887 112

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page